Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.

Γiα το οινοφλυγικό Blog «Desmologies» κάντε κλικ στην παρακάτω

ηλεκτρονική διεύθυνση

http://sinemakis.wordpress.com/

Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.

grantfather3

Την 23η Ιουνίου τού συμποσιακού έτους 2009, στο πρώτο πατάρι τού εστιατορίου «Παπανδρέου» (εν τη Βαρβακείω Αγορά), μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα η Διευρυμένη Επιτροπή Σοφών Μείζονος Οινοπνευματικής Στάθμης (Δ..Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.) ενέκρινε ομοφώνως και ασπροπατικώς το σήμα της, ύστερα από πρόταση τής Ξεσάλωτης Υποεπιτροπής Νηφαλίου[1]Ιδεολογικού & Οργανωτικού Σχεδιασμού (Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ.)[2], απαρτιζομένης εκ τών Μπίκου Αθανασίου και Πασσίση Συμεώνος, υπό την αμέριστη και αδιάλειπτη καλλι-τεχνική υποστήριξη τού Μπίκου Jr.. Το σήμα, η «κρασοποτηρούσα γλαυξ», σχεδιάστηκε από τον Μπίκο τον πρεσβύτερο, συνεπικουρούμενον, εν ταις ιδέαις, από τον …οξύν τω δέργματι[3] Φανόν. Η «κρασοποτηρούσα γλαυξ» έχει ήδη κατακτήσει άπασα τη συμποσιακή κοινότητα των σοφών, ενώ τείνει να γίνει το σχεδιαστικό must τής εποχής, κατά την αποκλειστική δήλωση (στις saltsinologies) τού διευθύνοντος συμβούλου τής “SCRIPTA” και σχεδιαστού T-shirts και λοιπών αξεσουάρ Billy Be (Σόλωνος 125).

desmos_logo_supreme

Στην ιστορική συνεδρίαση συμμετείχαν, πλην των μελών τής «Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ.», το ιδρυτικό μέλος Καπετάν Σπύρος και τα υποψήφια μέλη Στρογγύλης Γιώργος και Κοντάκης Περικλής. Τα ιδρυτικά μέλη Θανόπουλος Αντώνης, Βολακάκης Γιάννης και Σκοταράς Νίκος απουσίαζαν λόγω διακοπών. Εξ εγκύρων πηγών, δεν παραθερίζουν εις Αιδηψόν, Μέθανα, Υπάτην ή έτερα τριτοηλικιακά θέρετρα, αλλά στα παραθεριστικά τους καταλύματα. Το γεγονός ότι ο Σκοταράς επισκέπτεται ενίοτε τα λασπόλουτρα τής Αγίας Τριάδας Μεσολογγίου, δεν  συνδέεται με το προκεχωρημένον τής ηλικίας του, που άλλωστε δεν είναι πρόδηλον, αλλά με το ότι προσπαθεί να εντοπίσει τον κατάλληλο σημείο για τους συμπαθείς συναδέλφους του Κώστα, Χαρίλα, Αντώνη και Πάνο. Το μέλος Σκοταράς ορίζεται αντιπρόσωπος τού παραρτήματος Μεσολογγίου, υπό τον διακριτικό τίτλον Μ.Α.Σ.Α (Μόνιμος Αντιπρόσωπος Σοφών Αιτωλοακαρνανίας) και εξουσιοδοτείται για την εγγραφή νέων μελών.

Κατά την ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκε και το πρώτο άρθρο τού καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο άπαντα τα μέλη τής Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. φέρουν τον τίτλον τού «Προέδρου», απαξιούντα τίτλους κατώτερους αυτού, ενώ τα αντεπιστέλοντα μέλη, καθώς και εκείνα του Fan’s Club, θα φέρουν τον τίτλο τού «Επιτίμου Προέδρου». Η συμμετοχή γυναικών δεν αποκλείεται, υπό τον όρον τής μη μετάλλαξης τής γλαυκός εις  …κίσσαν[4]!
[1] κατ’ ευφημισμόν

[2] Από την Υποεπιτροπή «Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ.» απεχώρησε ο Σκοταράς, διαφωνήσας ως προς τον τίτλο της. Η πρότασή του να διαγραφεί το «Ξεσάλωτη» και το «Ιδεολογικού» δεν έγινε αποδεκτή διότι το όργανο αυτό θα έχανε την ικμάδα του και θα υποβαθμιζόταν σε …«ΥΠ.Ν.Ο.Σ.».

[3] δέργμα, το: βλέμμα, ματιά (< αρχ. δέρκομαι = βλέπω καθαρά, αντιλαμβάνομαι

[4] κίσσα, η: καρακάξα

glb1

Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.: Η σταθερή αξία

Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.: Η σταθερή αξία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση τής Επιτροπής Σοφών για την χειμερινή περίοδο 2009 – 2010, που έγινε στα εν τη Βαρβακείω Αγορά στεγαζόμενα κεντρικά της γραφεία, την 21η Οκτωβρίου τού κρασοποτηρίου έτους 2009 και αφού ελήφθησαν υπόψη οι σοφές εισηγήσεις απάντων τών προέδρων, αποφασίστηκαν τα παρακάτω για την συμπλήρωση τού καταστατικού τής Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. :

 • Τα μέλη υποχρεούνται να προσέρχονται στις συνεδριάσεις φεροντα απαραιτήτως το διακριτικό σήμα (κονκάρδα) τής σέχτας ,σε εμφανές σημείο τής περιβολής τους. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην καταβολή τού ποσού τών 5 €, στο ταμείο τής Επιτροπής. Ως θησαυροφύλαξ ορίζεται ο συμπότης πρόεδρος Μπίκος έως την ημέρα που θα παύσει να είναι λαμπίκος, οπότε και θα τού απονεμηθεί ο πρώτος «Μπούφος», κατά τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο.
 • Με την συμπλήρωση δύο συνταξιοληπτικών ετών, από της ιδρύσεως τής σέχτας ΔΕΣΜΟΣ και εντεύθεν, απονέμεται αυτοδικαίως στα μέλη μας η «Αργυρά Γλαυξ», ως ένδειξη ευδοκίμου κρασοποτηριακής θητείας, υπό τον όρο τής κανονικής συμμετοχής στις τακτικές συνεδριάσεις. Απουσίες δικαιολογούνται μόνο στην περίπτωση τής αυτόφωρης κράτησης, λόγω σεξουαλικών παρενοχλήσεων, και λοιπών περιπτώσεων που ρητώς θα οριστούν σε επόμενες συνεδριάσεις. Με την συμπλήρωση τριών αργυρών γλαυκών και εφόσον το μέλος δεν έχει βγάλει τη …χρυσή, τού απονέμεται η «Χρυσή Γλαυξ». Από τής χορογήσεως τής χρυσής γλαυκός και εκείθεν οι «αργυρές» χορηγούνται σε ετήσια βάση. Η σέχτα δεν σκοπεύει να έρθει σε επαφή με τον Άγιο Πέτρο για την αναγνώριση των ευσήμων και στον επέκεινα κόσμον.
 • Η απονομή των γλαυκών διακόπτεται αυτομάτως και αντ’ αυτών απονέμεται ο αντίστοιχος «Μπούφος» (αργυρός ή χρυσός), κατά τα αντίστοιχα ως άνω χρονικά διαστήματα, αφ’ ης στιγμής το μέλος εμφανίσει προκεχωρημένα συμπτώματα …άνοιας ή αλλαξοπιστήσει, κατά συρροήνμ σε έτερα πλην τού οίνου ποτά. Λόγω τής ιδιαιτέρας βαρύτητας μιας τοιαύτης απονομής, τών θεμάτων αυτών επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή σοφών, η οποία αποφασίζει ομοφώνως, και η οποία εξεξής θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΡΕ.Π.Π.Α.» (Ρε Πούστη, Πάλι Αλτσχάϊμερ;).
 • Στις ειδικές περιπτώσεις που το σοφό μέλος αδυνατεί να μετέλθει τής οινοποσίας (χοληστερίνη κλπ) και για όσο διάστημα διαρκέσει η αποχή του, αντί των κανονικών γλαυκών, απονέμεται η «Χοληστερόεσσα Γλαυξ», κιτρίνου χρώματος.
 • Το μέλος Σκοταράς υποχρεούται να τηρεί τα Πρακτικά τών ανεκδότων εκάστης συνεδρίασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι σε θέση να τα μεταδίδει αυτούσια, αποφεύγοντας ούτω τη δολοφονία τους.
 • Τέλος, διευκρινίζεται στο ευρύτερο κοινό πως ο Βαρβάκειος Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. ουδεμίαν σχέση έχει με τον Γόρδιο Δεσμό, ενώ συγγενεύει, ως ένα σημείο, με τον …μπαγόρδειο δεσμό (μπαγόρδα=κραιπαλη <ιταλ. bagordo).

.

Ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

Την προώθηση τής σέχτας στο εξωτερικό ανέλαβε ο διαφημιστικός οργανισμός «F&G» (Fathers & Grandfathers), ενώ η διάσημη, και γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο, ηθοποιός Angelina Jolie ηγείται, αυτοπροσώπως και αδαπάνως, μιας διαφημιστικής καμπάνιας που ευρίσκεται σε εξέλιξη διεθνώς. Η Αντζελίνα είναι μέλος του Fan Club εξωτερικού. Το φωτογραφικό υλικό που παραθέτουμε, στοιχειοθετεί τα γραφόμενά μας.

A.JOLIE, Fun Club Εξωτερικού

A.JOLIE, Fun Club Εξωτερικού

Αφίσα Δεσμού στο εξωτερικό

Αφίσα Δεσμού στο εξωτερικό

Αφίσα Δεσμού στο Χάρλεμ!
Αφίσα Δεσμού στο Χάρλεμ!

.

Η 1η ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ

Η 2η Οινοσυνέλευση τής Επιτροπής Σοφών, της οινοπνευματικής περιόδου 2009 – 2010, έλαβε χώρα την 27η Οκτωβρίου, εις το παρά τη Πλατεία Θεάτρω κείμενον (οινο) πνευματικο ίδρυμα «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ», κατόπιν εισηγήσεως τού Σοφού Συμπότου Προέδρου Μπίκου και σχετικής διερεύνησης τού χώρου υπό τού ιδίου. Η επιμονή τού συμπότου μας Προέδρου για εναλλαγή τών χώρων τών συνεδριάσεων τής Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ., αιτιολογημένη τόσο για λόγους ασφαλείας τής σέχτας, όσο και για λόγους αποφυγής τριβών, εκ τού συχνού συγχρωτισμού της με όμορες οργανώσεις (αμφιβόλου επαναστατικότητος), εδικαιώθη πλήρως., όπως καταγράφεται και στα τηρηθέντα πρακτικά.

Η Οινοσυνέλευση είχε πανηγυρικό και καταστατικό χαρακτήρα άμα, αφ’ ενός μεν λόγω τής Εθνικής Επετείου, αφ’ ετέρου δε λόγω τής εγκαινίασης τού νέου συνεδριακού χώρου, όστις ενεκρίθη ασπροπατικώς και ομοφώνως. Συμμετείχαν τα ιδρυτικά μέλη Αθανάσιος τών Μελισσών, Συμεών των Εξαρχείων, Αντώνιος των Καλαβρύτων, Ιωάννης ο Ρόδιος (ο και Ψαύων αποκαλούμενος) και Σπυρίδων ο Θαλασσόλυκος. Απουσίαζε, δικαιολογημένα, το ιδρυτικό μέλος και καταγραφεύς ανεκδότων Νικόλαος των Αεισπάργων Παρειών, όστις απέστειλε τον εμπνευσμένο χαιρετισμό: «Φ’λάξτε μ’ χαλβά, ωρέ!». Συμμετείχαν, ομοίως, ο ενζενί Πρόεδρος  Περικλής ο Μπραχάμιος και ο υποψήφιος Πρόεδρος και νεοπαππούς Γεώργιος ο Βάρβαρος. Ο τελευταίος προσήλθε με ελαφρά καθυστέρηση διότι, σύμφωνα με την  προβληθείσα αιτιολογία «είχε πάει στο καθαριστήριο τής μαύρης κότας τα φτερά».

Κατ’ αρχήν, η ολομέλεια εξέφρασε την ανησυχία της για την εφετεινή οινοπαραγωγή, ένεκα των εντόνων βροχοπτώσεων τού Σεπτεμβρίου. Λόγω της μελαγχολικής φύσεως τού θέματος, το πρώτο λίτρο οίνου κατηναλώθη αβλεπί, αν και για τον γράφοντα – τα σχετικά υγρά – μονίμως πηγαίνουν  …αβλεπί. Η ύπαρξη περισσείας αποθεμάτων τής προηγουμένης περιόδου διασκέδασε – εν τινι μέτρω – τις ανησυχίες τών σοφών συμποσιαζομένων και έδωσε ένα τόνο συγκρατημένης αισιοδοξίας, ενώ κοινή ήταν η διαπίστωση περί τής χαμηλής, εν γένει, ποιότητος τού εν ταβέρναις και εστιατορίοις προσφερομένου «χύμα», ήτις απεδόθη – κατά κύριο λόγο – στην καρμιριά και, δευτερευόντως, στην άγνοια ή αδιαφορία τών καπήλων. Η δεύτερη διαπίστωση επέσυρε την χοή του δευτέρου λίτρου, χωρίς εν τούτοις να λυτρώσει την συνέλευση. Εν συνεχεία και αφού προηγήθησαν οι ευγενικές φιλοφρονήσεις του Βαρβάρου προς την ευειδή εξ  Ίμβρου ιδιοκτήτρια τού περί ου ο λόγος πνευματικού κέντρου, ανεπτύχθησαν τα θέματα τής ημερήσιας διάταξης τα οποία, όπως πάντα, βρήκαν την σοφή επίλυσή τους:

 • Επιβεβαιώθηκε ο επαναστατικός χαρακτήρας τής Επιτροπής αφού ιδρυτικά μέλη της συμμετείχαν στους πυρήνες των τσιπουρομαρξιστών και στον εξτρεμιστικό I.R.A. (Instant Refene Assosiation). Η συνεργασία μέ όμορες οινοπνευματικά οργανώσεις θα μελετηθεί εν καιρώ τω δέοντι.
 • Εγένετο ομοφώνως αποδεκτό το προσχέδιο τού «Μπούφου», το οποίο παρουσίασε με τη γνωστή του σεμνότητας ο Αθανάσις τών Μελισσών ( Bee-Bee, χάριν συντομίας). Ωσαύτως απεφασίσθη η καθιέρωση τού «Κίτρινου Μπούφου», όστις θα επιβάλλεται ως ποινή, κατ’ αντιστοιχία προς την «κίτρινη κάρτα», για ηπίας μορφής παρεκκλίσεις κάθε είδους, όπως αυτές θα προσδιορισθούν επακριβώς σε επόμενες οινοσυνελεύσεις του «ΔΕΣΜΟΥ».
 • Με την συμπλήρωση πέντε (5) κιτρίνων μπούφων, ο εν πολλοίς μπούφοις περιπεσών σοφός, υποχρεούται εις την παράθεση γεύματος εις τα τακτικά μέλη, από τούδε και στο εξής αποκαλούμενον «μπουφέ». Τιμής ένεκεν, ο Bee Bee λαμβάνει τον πρώτο κίτρινο μπούφο, διότι εξέχασε το προσχέδιο τού μπούφου εις την συμποσιακή τράπεζα τής Κληματαριάς. Οι «τιμητικοί» κίτρινοι μπούφοι δεν υπολογίζονται εις τους προβλεπόμενους πέντε για την παράθεση «μπουφέ». Σημειολογικά οι συμμετέχοντες σε μπουφέ, προσέρχονται με επίσημη ένδυση το …μπουφάν.

DIONYSOS

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΝ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

            Σε ήρεμο κλίμα – και μόλις με ένα …μπουφόρ αναταράξεις – διεξήχθη, την 4η Νοεμβρίου τού κρασοποτηρίου έτους 2009, η 2η χειμερινή συνέλευση τής Επιτροπής Σοφών εν Κληματαριά, με δικαιολογημένη την απουσία του Θαλασσόλυκου και τού Αντωνίου τών Καλαβρύτων. Ο Νικόλαος των Αεισπάργων Παρειών προσήλθε εις την συνεδρίαση, με την κεκτημένη καθυστέρησή του, και είχε τη τιμή να είναι ο πρώτος που ετιμωρήθη με το πρόστιμο τών 5 €, για το ατόπημα τής μη ανάρτησης τής «κρασοποτηρούσης γλαυκός» εις την περιβολή του. Εγλύτωσε δε και την λήψη τού πρώτου κίτρινου μπούφου, εις την ιστορία του «ΔΕΣΜΟΥ», μιας και η σχετική κάρτα ευρίσκεται εισέτι στο στάδιο τής εκπόνησης.   Το ατόπημά του, ειδεχθές κατά την άποψη ενίων προέδρων, συνίστατο εις την εκχώρησης τού σήματος του εις έτερον πρόσωπον. Είναι γεγονός πως το ιλιγγιώδες τού ποσού συνετάραξεν τον πτωχόν, πλην τίμιο, σοφόν που κατέστη, ως εκ τούτου, «Δεσμώτης τού Ιλίγγου». Ο τιμωρηθείς σοφός, μετ’ ου πολύ, συνήλθε και μετα την καταβρόχθιση ικανού αριθμού βλωμών, επέρασε στην αντεπίθεση απειλώντας, εμμέσως πλην σαφώς, πως θα μετακυλήσει το πρόστιμο εις την τιμή τού ελαιολάδου ούτινος τυγχάνει μεγαλοπαραγωγός. Εν τω πλαισίω αυτώ, προειδοποίησε την επιτροπή ότι πλή τού ελαίου θα χρεώνει τα λευκοσιδηρά δοχεία μεταφοράς, την μεταφορά, την έκθλιψη και τις ζημίες εκ των μη παραγωγικών περιόδων τής παρενιαυτοφορίας. Ο Συμεών τών Εξαρχείων, προφανώς όχι για να βάλει λάδι στη φωτιά, εδήλωσε πως αρνείται να πληρώσει την συσκευασία, θεωρώντας ότι η αξία της, κατά παγκόσμια και προαιώνια πρακτική, ενσωματώνεται στην τιμή τού προϊόντος, ενώ αξίωσε και εύλογη έκπτωση κατά το ποσοστό τών στερεών υλών, αναποφεύκτως υψηλών, λόγω του μη φιλτραρίσματος του ελαίου. Μεγαλοψύχως δε φερόμενος δεν έκανε νύξη περί του μη αποδιδομένου ΦΠΑ και την ενδεχόμενη δυνατότητα καταμερισμού τής ωφέλειας. Προς επίρρωσιν τών δηλώσεών του ορκίστηκε στην Παναγία την Ελαιούσα, προστάτιδα των ελαιοπαραγωγών τής Αιτωλοακαρνανίας. Ο μεγαλοπαραγωγός ηύρε συμπαράσταση μόνο εις το πρόσωπο τού μειλιχίου συμπότου προέδρου Περικλέους όστις εδήλωσε πως «αγοράζει το προϊόν στην τιμή του ανωφλίου», προκειμένου να στηρίξει την χειμαζόμενη δημοσιο-υπαλληλική αγροτιά. Τελικά η συζήτηση αναβλήθηκε για την επόμενη συνέλευση, υπό την προϋπόθεση τής παρουσίας του ειδικού, λόγω θητείας στην «Ελαιουργική», Γεωργίου τού Βαρβάρου. Ο Ιωάννης ο Ρόδιος εζήτησε από τον ελαιοπαραγωγό δειγματισμό τού προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί εκ τού ασφαλούς. Η ποσότητα τού δείγματος θα οριστεί από την υποεπιτροπή «λαδώματος» (υπό την καλή έννοια) τού «ΔΕΣΜΟΥ». Το δείγμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον …ένα τενεκέ ανά Πρόεδρο! Μετά ταύτα εισήλθαμε στα θέματα τής ημερήσιας διάταξης:

 • Εγένοντο οι σχετικές παρατηρήσεις επί τού ανακτηθέντος προσχεδίου τού «μπούφου» και συναποφασίστηκε μια περαιτέρω …μπουφοποίησή του, διότι έδειχνε ελαφρώς …light, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Ο Bee-Bee ανέλαβε αγογγύστως να επιληφθεί τού θέματος και το τελικό σχέδιο τού «μπούφου» παρουσιάζεται, σε πρώτη παγκόσμια ανάρτηση, πιο κάτω.
Ο ΔΕΣΜΙΟΣ ΜΠΟΥΦΟΣ
Ο ΔΕΣΜΙΟΣ ΜΠΟΥΦΟΣ
 • Αποφασίστηκε πώς η απονομή του «μπούφου» δεν  συνεπάγεται την κατάργηση τής απονομής «γλαυκών», όπως προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο τού σχετικού άρθρου το οποίο εχαρακτηρίσθη, στο σημείο αυτό, ως ιδιαιτέρως επαχθές.
 • Το Σκοτάρειον Άγος, τουτέστιν η εκχώρηση εκ μέλους τινός τού προσωπικού του σήματος εις έτερα πρόσωπα, έτι και συγγενικά, επισύρει πλην τού προστίμου τών 5 €, τρείς κίτρινους μπούφους ταυτοχρόνως και στέρηση χαλβά για μία τουλάχιστον συνεδρίαση.
 • Ο αριθμός των επιδεικνυομένων κιτρίνων μπούφων ανά συνεδρίαση θα αποτελεί την λεγόμενη «Κλίμακα Μπουφόρ», ήτις θα καταδεικνύει αναλόγως το ήρεμον ή το ταραχώδες εκάστης συνεδρίασης.
 • Ο «ΔΕΣΜΟΣ» χαρακτηρίζεται από τη φύση του ως «Σωματείον Κερδοσκωπτικού Χαρακτήρα» και ως τοιούτον θα κσταχωριστεί στο Τσιπουριδικείο.
 • Σχέδιο κάρτας «Κίτρινου Μπούφου» παρουσιάζεται κατωτέρω:
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΠΟΥΦΟΣ
Κάρτα «ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΠΟΥΦΟΣ»

 

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ

Τα Κεντρικα Γραφεία του "ΔΕΣΜΟΥ"

 

Η ΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΩ 3η ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τρίτη χειμερινή οινοσυνέλευση του «ΔΕΣΜΟΥ» έγινε την 11η  Νοεμβρίου, εν πλήρει απαρτία, εις τα κεντρικά γραφεία τής σέχτας τών σοφών εν τη Βαρβακείω Αγορά. Η συνέλευση αυτή κατεγράφη ως «η σύνοδος των επτά σοφών» ένεκα τής παρουσίας και των επτά τακτικών συμποτών προέδρων: Αθσνσσίου, Αντωνίου, Ιωάννου, Νικολάου, Περικλέους, Σπυρίδωνος και Συμεώνος οι οποίοι εφεξής θα φέρουν συλλήβδην τον διακριτικόν τίτλο «Οι 7 Σοφοί της Βαρβακείου» και κατ’ οικονομίαν, οι «Επτά Σοφοί».

Εκφράσθηκαν οι φόβοι πως ο συμπότης πρόεδρος Γεώργιος ο Βάρβαρος κινδυνεύει να περιπέσει εις την χορεία των σοφιστών, εάν συνεχίσει επί μακρόν την παρελκυστική τακτική του, σε ότι αφορά την συνταξιοδότησή του. Οι από καιρού εις καιρόν εμφανιζόμενοι εις τας συνελεύσεις σοφοί θα αποκαλούνται «διάττοντες σοφοί». Εξεταστέον εάν θα έχουν προσβαση εις τον …χαλβάν.

Εκ τών Επτά Σοφών, ο των Αεισπάργων Παρειών θα αποκαλείται εφεξής και …«σοφολαδάς», διότι κατάφερε να εκποιήσει τα αποθέματα ελαιολάδου τής μεταεπαναστατικής Αιτωλοακαρνανίας εις τον BeeBee, έναντι του ποσπύ των δύο €!!! Ο τελευταίος, εν τη απείρω μεγαθυμία του, εθεώρησε την καθορισθείσα τιμή εξόχως …τιμητική, εν σχέσει με την ιστορική αξία τού προϊόντος, ιδιαιτέρως, εάν αναλογισθεί κανείς, πως με το ίδιο ελαιόλαδο έκαναν ευχέλαιο στην Αγία Λαύρα και μνημόσυνο στον Μάρκο Μπότσαρη. Ο Ιωάννης ο Ρόδιος ανέλαβε το καθήκον να διερευνήσει την πιθανότητα ανάμειξης της συγκεκριμένης παρτίδας με το ελαιόλαδο που ευρέθη σε αμφορείς του ναυαγίου της Κυρήνειας. Με αυτή την δικαιοπραξία, ο σοφολαδάς Νικόλαος είχε ήδη εξασφαλίσει, τουλάχιστον, έξη «κίτρινους μπούφους» …ασάλιωτους, αλλά διεσώθη όταν έρριξε στην τράπεζα των εδεσμάτων (και διαπραγματεύσεων, εν τω άμα) την …από μηχανής ριβανή, προσφορά του αντεπιστέλλοντος …τηλεπότου σοφού Αντωνίου του Ριβανέως. Όπως μάθαμε εκ Παρισίων, το μουσείο κερίνων ομοιωμάτων της μαντάμ Τισσώ, σχεδιάζει τό στήσιμο ομοιώματος του σοφολαδά, παραπλεύρως εκείνου του …Σκρούτζ Μc Ντακ. Το κερί θα είναι δωρεά του Bee Bee.

Η οινοσυνέλευση, ασχοληθείσα – μεταξύ ρεβιθίων και ριβανής -με την ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, και αφού ευχήθηκε «στα τσακίδια» και στους τρεις υποψήφιους για την αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατέληξε στο δυσοίωνο συμπέρασμα πως θα κληθούμε να σφίξουμε και πάλι τις ζώνες, από εκείνους που τις διατηρούν μονίμως χαλαρές, ανεξατήτως «ιδεολογικής» προέλευσης. Το μασάν εστί κρείττον του νηστεύειν.

ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΤ

ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ: ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΛΑΔΙ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: